Factsheet werkkostenregeling (WKR)

Factsheet werkkostenregeling (WKR)

Er blijft heel wat onduideijkheid in de eventsector over de Nederlandse . Daarom heeft branchevereniging IDEA alle feiten nog eens glashelder op een rij gezet in een handige Factsheet.

 

De integrale factsheet vind je hieronder. Voor meer info kan je ook de eventplanner.tv aflevering over de werkkostenregeling (WKR) bekijken.

 

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling (WKR) is een nieuwe regeling voor vergoedingen en verstrekkingen van werkgever naar werknemer met als doel vermindering van administratieve lasten. Met de WKR is het mogelijk maximaal 1,2% (de vrije ruimte) van het totale fiscale loon te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Dit betreft de zogenaamde gerichte vrijstellingen. De gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Dit geldt ook voor zogenaamde nihilwaarderingen. De WKR vervangt de huidige regelingen en is met ingang van 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht van toepassing (op dit moment is slechts circa 25% van de werkgevers over op de werkkostenregeling).  

 

Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen

Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Er zijn gerichte vrijstellingen voor onder meer studie- en opleidingskosten, reis- en verblijfskosten en vakliteratuur. Ook nihilwaarderingen gaan niet ten kosten van de vrije ruimte. Alleen voorzieningen op de werkplek mogen op nihil gewaardeerd worden. Dit geldt onder meer voor arbovoorzieningen, ter beschikking gestelde werkkleding en mobiele telefoons.  

 

Vrije ruimte

Werkgevers kunnen maximaal 1,2% van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemer, indien deze wordt overschreden is loonbelasting verschuldigd in de vorm van een eindheffing van 80% (over dit bedrag is de werkgever overigens geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomens-afhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd). Bij een modaal inkomen (ongeveer € 34.500) bedraagt dit ongeveer € 400 per werknemer (dit bedrag is derhalve indicatief en kan afhankelijk van de totale fiscale loonsom naar boven of naar beneden afwijken). Aangezien niet per werknemer geadministreerd hoeft niet te worden kan alleen gerekend worden met de totale fiscale loonsom.  

 

Vergoedingen en verstrekkingen

Het betreft alle vergoedingen en verstrekkingen die tot het loon behoren (o.a. de bedrijfsfiets en bedrijfsfitness). Feestelijke evenementen voor medewerkers worden als beloning gezien en vallen daarmee dus ook onder de WKR (zoals een personeelsfeest, jubileumfeest, bedrijfsuitje etc.). Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon of vrijgesteld loon zijn, vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten kosten van de vrije ruimte (zoals kleine attenties/geschenken).        

 

Welke events vallen er niet onder de WKR?

Evenementen voor medewerkers met een zakelijk, inhoudelijk en/of trainingsdoeleinde én een verplicht karakter vallen buiten de WKR. Evenals feestelijke evenementen vanuit een personeelsvereniging. Ook evenementen die ‘in huis’ (bedrijfspand/bedrijfsterrein) worden georganiseerd, vallen niet onder de regeling. Let op; de letterlijke definitie én interpretatie van deze uitzonderingen laat ruimte voor onduidelijkheid en discussie.  

 

Voortgang lobby; wat kunnen we nog verwachten?

IDEA voert, mede namens collega brancheorganisaties, al jaren een intensieve lobby om de regeling te beïnvloeden. Na een jaar uitstel komt het er nu per 1 januari a.s. dus toch van. Helaas met een lagere vrije ruimte en zonder noodzakelijkheidscriterium voor feestelijke evenementen voor medewerkers. De WKR wordt in de huidige vorm opgenomen in het Belastingplan 2015 en als zodanig gepresenteerd op Prinsjesdag. Vanuit de gezamenlijke lobby met o.a. de leden van het EventPlatform en Gastvrij Nederland ligt er op de dag na Prinsjesdag een brief bij alle fracties waarin wij nog proberen op een aantal punten de regeling bij te sturen. Deze brief wordt op dit moment in overleg met alle betrokkenen geformuleerd en wij kunnen er inhoudelijk daarom niet op in gaan. Ook kunnen wij op dit moment niet inschatten wat het effect zal zijn en welke resultaten we nog  kunnen verwachten van deze actie. Cruciaal is onze dossiervorming m.b.t. de in te schatten schade ten gevolge van de WKR voor onze branche. Wij blijven daarom oproepen cases van schade ten gevolge van de WKR bij IDEA te melden.  

 

Tot slot

Let op, de werkkostenregeling geldt dus ook voor jou als ondernemer! Blijf op de hoogte en adviseer je klant.              

 

Disclaimer

Dit document is geenszins volledig en hieraan kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. IDEA heeft louter getracht haar leden te informeren en adviseren op basis van de bij IDEA bekende informatie. Dit document is hiervan een eigen interpretatie. IDEA adviseert haar leden op de hoogte te blijven voor correcte naleving en uitvoering van deze regeling.

Bron: IDEA

Reageer op dit artikel

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Lees ook

Advertenties

In de kijker

Nieuwsbrief

EVENTPLANNER - Kevin Van der Straeten Bestel nu!

Nieuws

Vacatures