Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.eventplanner.be, www.eventplanner.nl en alle bijhorende media zoals onder meer nieuwsbrieven, blogs, ... Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Pink Minds Media bvba ('Pink Minds Media'), Volderij 37/0002, B-2550 Kontich, BTW-nummer BE 0892 854 217.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Pink Minds Media of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Pink Minds Media de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Korte aanhalingen uit artikels zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden, mits duidelijke vermelding van de bron (met hyperlink), én zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Niet-toegestaan gebruik

U verbindt zich er o.m. toe:

 • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan Pink Minds Media, aan de met Pink Minds Media verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten van Pink Minds Media of enige andere derde.
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn.
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
 • Om op geen enkele wijze misbruik te maken van de Website en de platformen aangeboden door Pink Minds Media.
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Pink Minds Media te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
 • De eer en goede naam van Pink Minds Media en haar merken te allen tijde te vrijwaren.

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Pink Minds Media of derden, verbindt u zich ertoe Pink Minds Media of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Pink Minds Media of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Pink Minds Media werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden. Pink Minds Media kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af. Pink Minds Media kan eveneens niet aansprakelijk gesteldworden voor onjuistheden in de informatie van derden.

Merken en Handelsnaam

Het logo en de benaming van Pink Minds Media zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Pink Minds Media.

Persoonsgegevens

Pink Minds Media respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. De publicatie van deze tekst heeft tot doel u te informeren over ons privacybeleid en het juridische kader.

Pink Minds Media, verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online registratieformulier, ... of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Pink Minds Media toestemming zijn of haar persoonlijke gegevenspersoonsgegevens op te slaan met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Pink Minds Media contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot privacy@pinkminds.tv

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Pink Minds Media worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Pink Minds Media elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot de privacy@pinkminds.tv

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Pink Minds Media kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de eventplanner-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers en kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser of deze website voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Verder integreren we met 3de partijen die noodzakelijk zijn voor de werking en veiligheid van onze site. Deze partijen kunnen in dit kader data van gebruikers verzamelen. Zo gebruiken we onder meer Google's reCAPTCHA om onze website te beschermen (data collectie in overeenstemming met de Google Privacy Policy), Google Analytics voor anonieme bezoekersanalyses, Google DFP voor display advertising, Facebook pixel voor een betere cross-platform gebruikservaring en conversie tracking, Intercom voor optimale support en ondersteuning, ...

IP adressen
Bij het posten van reacties, ... wordt uw IP-adres opgeslagen. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Opt-out
Uitschrijven op de nieuwsbrieven van Pink Minds Media kan eenvoudig door op de 'uitschrijven' link in de nieuwsbrieven zelf te klikken. Uw e-mail wordt meteen van de verzendlijst geschrapt. Bij vragen of problemen kan u per mail terecht op privacy@pinkminds.tv, per post 'Volderij 37/0002, B-2550 Kontich' of telefonisch op het nummer +32.3.535.00.00

Informatie

De informatie, software, producten en diensten ('informatie') die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Pink Minds Media staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Pink Minds Media is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Pink Minds Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Pink Minds Media heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Pink Minds Media houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Pink Minds Media hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Bookingsmodule

De bookingsmodule aangeboden door Pink Minds Media bvba is een online platform waar Adverteerders hun Agenda en Prijsstructuur kunnen bijhouden en zichtbaar maken aan de Bezoekers/boekers. De Bezoekers/boekers kunnen op hun beurt onmiddellijk (bij) de Adverteerder boeken via het platform op basis van beschikbaarheid die de Klant in zijn online te raadplegen agenda aangeeft.

Pink Minds Media bvba stelt enkel het platform ter beschikking voor Adverteerder en Bezoeker/Boeker. Overeenkomsten komen aldus rechtstreeks tot stand tussen Adverteerder en Bezoeker/Boeker. Pink Minds Media bvba is op geen enkel ogenblik partij in de Overeenkomst tussen Adverteerder en Bezoeker/Boeker en staat derhalve niet in voor het contact noch het contract tussen beiden.

Een boeking geplaatst door een Bezoeker/Boeker zal definitief zijn vanaf het ogenblik de Adverteerder de boeking heeft bevestigd. De Overeenkomst die tussen de Adverteerder en de Bezoeker/boeker dienvolgend tot stand komt dienen deze zelf te voorzien en overeen te komen.

De Adverteerder is degene die verantwoordelijk is voor de Prijsstructuur, Agenda en de inhoud ervan. Pink Minds Media bvba biedt geen garantie, expliciet noch impliciet, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de veiligheid van de inhoud van de Agenda noch voor diefstal, verlies of schade aan de inhoud van de Agenda en de Prijsstructuur. De Klant dient te allen tijde zelf te voorzien in de nodige Back-ups. Daarenboven dient de Klant te allen tijde haar agenda zelf up-to-date te houden. Pink Minds Media bvba is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor dubbele boekingen, foutieve boekingen, of fouten in de Agenda en/of de Prijsstructuur van de Klant. Enige klacht omtrent bovenstaande dient derhalve rechtstreeks tot de Adverteerder gericht te worden.

Vergunningen

Pink Minds Media voorziet op haar platform in de mogelijkheid voor Adverteerders (= Eventlocaties en Eventleveranciers) om de in hun bezit zijnde vergunningen online te plaatsen, waaronder maar niet beperkt tot: milieuvergunningen, voedselveiligheid, vergunning schenking sterke dranken, taxivergunning, vergunning verhuur voertuig met bestuurder, evenementenvergunning, ...

Door deze informatie online te plaatsen is het voor elke gebruiker van de website mogelijk om na te gaan over welke vergunningen de Adverteerder beschikt, alsook of de vergunning is opgeladen en wanneer dit gebeurd is. Pink Minds Media maakt het daarnaast, enkel voor .PRO leden, mogelijk om de online geplaatste documenten in te kijken en te downloaden.

De Adverteerders zijn degene die verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, correctheid, veiligheid en het up-to-date houden van de door hun geleverde informatie en inhoud. Pink Minds Media biedt louter het platform aan waar de documenten op geplaatst en bekeken kunnen worden. Pink Minds biedt geen garantie, expliciet noch impliciet, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie en/of inhoud geleverd door de Adverteerders. Pink Minds Media kan daarenboven niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of schade aan de geuploade bestanden. De Adverteerders dienen zelf ten allen tijde te voorzien in de nodige Back-ups.

Enige klacht omtrent bovenstaande dient rechtstreeks tot de Adverteerder zelf gericht te worden.

Aanmaken account - Paswoorden

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van de Website, waaronder maar niet beperkt tot de Bookingsmodule, dient de Bezoeker/Boeker zich te registreren door het aanmaken van een account. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

Het is hierbij niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's, pseudoniemen en tijdelijke e-mailadressen.

Pink Minds Media behoudt zich het recht voor om uw aanmelding al dan niet te aanvaarden. Uw aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen geweigerd worden:

 • u verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens;
 • u tracht uzelf meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;u maakt gebruik van andermans identiteit;
 • u komt één of meerdere in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet dit in het verleden na;
 • Pink Minds Media kan redelijkerwijze aannemen dat u een dergelijke verplichting niet zal nakomen;Elke andere reden op grond waarvan Pink Minds Media redelijkerwijze kan oordelen dat uw aanmelding niet aanvaard kan worden.

Na het aanmaken van uw account ontvangt u een paswoord. Dit paswoord heeft u nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Pink Minds Media onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Pink Minds Media. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Pink Minds Media reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Pink Minds Media uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Opladen foto's, teksten, ...

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals de titels, de logo's, de keuzes van illustraties en rubriek, de opgave van de identiteit van de fotograaf (indien toepasselijk) enz... Latere wijzigingen gebeuren onder zijn verantwoordelijkheid. De gebruiker verbindt er zich toe Pink Minds Media bvba zonder voorbehoud te vrijwaren van elke eis die door derden zou worden ingesteld met betrekking tot zijn publicatie(s) via Pink Minds Media bvba, daarin begrepen elke eis inzake beweerde intellectuele eigendomsrechten en/of domeinnamen.

Enkel de gebruiker is aansprakelijk voor de wettelijkheid, de geoorloofdheid en de inhoud van de opgeladen informatie, evenals van webpagina's waarnaar verwezen wordt en alle mogelijke veruitwendigingen op alle gebied (niet limitatief veiligheid, auteursrecht, ...) evenals voor naleving van alle regelgeving in geval van wedstrijden, verkoop op afstand, kortingen, uitverkopen, vergelijkende reclame, postorderwetgeving, eender welke juridische gevolgen aangeprezen in de gepubliceerde content.

De gebruiker garandeert dat de materialen die hij aan Pink Minds Media bvba bezorgt vrij zijn van defecten of virussen en is aansprakelijk voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door zulke defecten of virussen aan Pink Minds Media bvba of derden zou veroorzaakt worden.

Door materiaal op te laden via de website verleent de gebruiker automatisch het recht aan Pink Minds Media bvba om dit materiaal te gebruiken voor eigen doeleinden, om het te reproduceren op alle dragers, te bewerken en te hergebruiken en mee te delen aan het publiek en dit voor de ganse duur van de auteursrechtelijke bescherming, op alle gekende dragers en wereldwijd.  De gebruiker garandeert dat hij zelf over alle nodige rechten beschikt, en met name over de auteursrechten en portretrechten, om dergelijk gebruiksrecht aan Pink Minds bvba te verlenen en zal Pink Minds bvba integraal vrijwaren voor elke aanspraak door derden in het kader van het gebruik door Pink Minds Media bvba van de materialen.

De gebruiker staat zelf in voor het bekomen van afdoende licenties op intellectuele rechten, persoonlijkheidsrechten en andere aanspraken van derden met betrekking tot creaties, ontwikkelingen en andere elementen die worden gebruikt.

Onwettige, ongepaste en/of schadelijke inhoud

Als gebruiker of bezoeker van de website, verbindt u zich ertoe om geen inhoud zoals hieronder bepaald, te verspreiden of om niet deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud:

 • Inhoud die een inbreuk pleegt op de goede zeden
 • Inhoud die aanzet tot of aanleiding geeft tot racisme
 • Algemener: geen inhoud te plaatsen die onrechtmatig, onwettelijk of op enige wijze direct of indirect schade kan toebrengen aan Pink Minds Media, aan de met Pink Minds Media verbonden ondernemingen, aan overige service providers, distributeurs, klanten van Pink Minds Media of eendert welke derde of bezoeker van de website.
 • Geen illegaal of onrechtmatig materiaal, of materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • Geen materiaal met promotioneel of publicitair karakter.

Pink Minds Media behoudt zich dan ook het recht voor om naar eigen inschatting al de storende, schadelijke, ongepaste, illegale of op enige andere wijze onaanvaardbare content van de Website te verwijderen.

Aansprakelijkheidsbeperking

De website en hierop geleverde diensten van Pink Minds Media worden verleend op een 'as is' en 'zoals beschikbaar' basis. Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout is Pink Minds Media in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe dit portaal leidt. Pink Minds Media ontkent o.a. elke aansprakelijkheid voor inhoud, software, links of applicaties die door gebruikers op de website worden geplaatst of doorgegeven. Pink Minds Media is verder evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het verwijderen, of niet kunnen opslaan van inhoud die door gebruikers - waaronder uzelf - wordt geplaatst of doorgegeven.

Pink Minds Media bvba doet haar uiterste best om haar Websites en tools 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen aan haar Bezoekers en Klanten. Gezien de technische kenmerken van smartphones, computers, websites en het internet en de noodzaak tot periodiek onderhoud, updates en upgrades, kan Pink Minds Media bvba geen garantie bieden voor een ononderbroken toegang tot de Website. Pink Minds Media bvba zal zich inspannen om de redelijke gevallen van opheffing of schorsing van de toegang zo snel mogelijk te verhelpen.

Een opheffing en/of schorsing, alsook het niet verwerken van Bookingen en/of het verloren gaan van Data, kan worden veroorzaakt door technische problemen, zoals, maar niet beperkt tot, een server crash of een fout, bug, virus of hacking, welke problemen kan veroorzaken op de Website. Dergelijke problemen zijn specifiek aan het leveren van dit soort diensten en kunnen op geen enkele wijze worden gelijkgesteld met het falen in hoofde van Pink Minds Media bvba. Zij zullen in geen enkele mogelijkheid kunnen leiden tot een boete of schadevergoeding in hoofde van Pink Minds Media bvba. Evenmin zal Pink Minds Media bvba hiervoor aansprakelijk kunnen gehouden worden voor enig directe of indirecte schade aan derden, ongeacht de reden.

Weigering

Pink Minds Media behoudt zich het recht voor om, naar eigen inschatting, Bezoekers de toegang tot, of het gebruik van, haar Website en/of diensten te weigeren.

Overmacht

In geval van overmacht is Pink Minds Media niet gehouden haar verplichtingen na te leven. In dat geval kan Pink Minds Media haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Pink Minds Media, die de nakoming van haar verpichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: Stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, ...

Algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van Pink Minds Media zijn steeds van toepassing.

Toepasselijke wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Pink Minds Media bvba kan enkel gedagvaard worden voor de rechtbanken van zijn maatschappelijke zetel. Ingeval van een betwisting tussen een professionele gebruiker en Pink Minds Media bvba zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Advertenties

In de kijker

Mobiwijzer en groeneVENTscan demo

Mobiwijzer en groeneVENTscan demo

Laat het vervoer naar je evenement niet aan het toeval over.

Nieuws

EVENTPLANNER - Kevin Van der StraetenBestel nu!

Weer

 • Vandaag
 • Morgen
 • Friday
Meer weer

Vacatures

 1. 13-03Account Manager Events
  The Oval Office
  Brabant - Wallon [+Bruxelles]
 2. 07-03Onthaalbediende (m/v) - tijdelijk contract
  Faculty Club
  Vlaams-Brabant [+Brussel]
 3. 07-03Salesmanager België (Fulltime)
  Neptunus bvba
  Limburg