Gebruiksvoorwaarden eventplanner.net

De gebruiksvoorwaarden op deze pagina zijn van toepassing op de websites eventplanner.net, eventplanner.be, eventplanner.nl, eventplanner.co.uk, eventplanner.de, eventplanner.es & eventplanner.fr en alle bijhorende kanalen zoals onder meer nieuwsbrieven, blogs, social media, ...

Door gebruik te maken van onze website(s) verbind je je ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Door het aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden ga je eveneens akkoord met de verwerking van persoonsgegevens conform het verwerkersreglement.

De websites zijn gecreëerd en worden beheerd door Pink Minds Media bv ('Pink Minds Media'), Moleneinde 10, B-2381 Weelde, BTW-nummer BE 0892 854 217.

Niet-toegestaan gebruik

Bij het gebruik van de websites verbind je je er o.m. toe om je te gedragen als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker wat betekent:

 • De informatie op deze website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan Pink Minds Media, aan de met Pink Minds Media verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten van Pink Minds Media of enige andere derde.
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom (onze 'privacy &- cookie policy' vind je hier).
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt, gepubliceerd zijn.
 • Niet gebruik te maken van de website op een manier waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
 • Om op geen enkele wijze misbruik te maken van de website en de platformen aangeboden door Pink Minds Media.
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of het posten van computervirussen, of voor transmissie of het posten van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • De eer en goede naam van Pink Minds Media en haar merken te allen tijde te vrijwaren.
 • De website niet te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van materiaal voor promotie- of reclamedoeleinden zonder voorafgaande toestemming van Pink Minds Media, tenzij dergelijke inhoud is aangevraagd door de ontvanger.
 • Pink Minds Media onmiddellijk te verwittigen van elke aanval, zelfs potentieel op de veiligheid van de website of de rechten van derden.

Wanneer je de intellectuele rechten, andere rechten van Pink Minds Media of derden miskent, verbind je je ertoe Pink Minds Media of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Pink Minds Media of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Pink Minds Media werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden. Pink Minds Media kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af. Pink Minds Media kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden in de informatie van derden.

Merken, handelsnaam en intellectuele eigendom

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Pink Minds Media of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Pink Minds Media de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Korte aanhalingen uit artikels zijn toegestaan, tenzij voor commerciële doeleinden, mits duidelijke vermelding van de bron (mét hyperlink), én zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Het logo en de benaming van Pink Minds Media haar merken en/of handelsnamen zijn wettelijk beschermd. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Pink Minds Media.

Wij zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze website en de aangeboden dienst.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten die zij kunnen laten gelden op o.a. teksten, foto’s, video's, tekeningen, grafieken, beelden, geluid en data die door de gebruikers worden geplaatst op onze website of die door gebruikers aan ons worden verzonden om ze te plaatsen om op onze website, onherroepelijk aan ons over.

Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van onze dienst.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, mogen onze video's enkel ingesloten (embed) worden door websites met een niet-commercieel karakter. Zo is bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties rond onze video's niet toegestaan.

Persoonsgegevens, privacy & GDPR

Pink Minds Media respecteert jouw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. We zijn compliant met de GDRP/AVG wetgeving (Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens). Met de publicatie van deze tekst informeren we je over ons privacybeleid en het juridische kader ervan.

Door het aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden ga je eveneens akkoord met de verwerking van persoonsgegevens conform het verwerkersreglement.

Welke persoonsgegevens verwerkt Pink Minds Media?

Pink Minds Media verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens:

 • Communicatiegegevens: als je ons belt, mailt of een bericht stuurt via sociale media, verwerken wij jouw e-mailadres, telefoonnummer en/of sociale media-account, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Klant- en leveringsgegevens: als je een account aanmaakt of een aankoop doet op onze website, verzamelen wij jouw naam, voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, e-mailadres, adresgegevens, leveringsgegevens en andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt;
 • Accountgegevens: als je gebruik maakt van onze diensten via jouw account, dan verwerken wij de gegevens die je ingeeft over jouw team, gastenlijsten, bezoekersregistraties en ticketing modules en/of gegevens over leveranciers;
 • Gegevens voor direct marketing: bij inschrijving op onze nieuwsbrief verwerken we jouw naam, voornaam, e-mailadres en eventueel jouw bedrijfsnaam;
 • Facturatiegegevens: wanneer je een bestelling plaatst of een betalend lidmaatschap aanvraagt, dan verwerken wij jouw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, bankrekeningnummer, en eventueel jouw bedrijfsnaam en BTW-nummer;
 • Leveranciersgegevens: als je een (potentiële) leverancier bent, verzamelen wij jouw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van jouw bedrijf, jouw functie, BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt;
 • Cookies: telkens wanneer je naar onze website surft, kunnen we op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen, met name jouw IP-adres. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je onder 'Cookies'.

Pink Minds Media zal jouw persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden gebruiken:

 • Communicatiegegevens: om jouw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond het uitvoeren van de dienst waarom je verzocht hebt.
 • Klant- en leveringsgegevens, accountgegevens: om de gevraagde diensten uit te voeren en producten te kunnen leveren, alsook om jou te kunnen contacteren met informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van jouw bestelling (inclusief gratis diensten zoals bedrijfspagina's, event software, gebruikersaccount, ...), met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst met jou en ons gerechtvaardigd belang. Voor e-mails die inherent deel uitmaken van onze diensten, zal je geen uitschrijflink terugvinden (uitschrijven kan in dit geval door je account / persoonsgegevens te verwijderen en zo ook de dienst stop te zetten).
 • Gegevens voor direct marketing: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten, dan wel de expliciete, voorafgaande toestemming voor alle anderen. Uitschrijven op de nieuwsbrieven van Pink Minds Media kan op elk moment door eenvoudig te klikken op de 'uitschrijven' link in de nieuwsbrieven. Jouw e-mail wordt meteen van de verzendlijst geschrapt. Bij vragen of problemen kan je per mail terecht via privacy@pinkminds.tv, per post 'Moleneinde 10, B-2381 Weelde' of telefonisch op het nummer +32.3.535.00.00
 • Facturatiegegevens: om de facturatie en boekhouding van bestellingen en abonnementen te voorzien met als rechtsgrond onze wettelijke boekhoudkundige verplichtingen.
 • Leveranciersgegevens: om jouw aanvraag te behandelen, een offerte te kunnen sturen en met jou te kunnen communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst met jou.
 • Cookies: om onze website te onderhouden en te verbeteren, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij jouw eerste bezoek aan onze website.

Door het aanmaken van een bedrijfsaccount geef je ons uitdrukkelijk de toestemming, wanneer jouw e-mailadres ongeldig zou worden (bijvoorbeeld bij verandering bedrijfsnaam, het verlaten van het bedrijf, ...), om je e-mailadres te vervangen door het publiek beschikbare e-mailadres vermeld op je website zodat we de dienstverlening zonder onderbreking kunnen verder zetten.

Doorgifte aan derden

De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Pink Minds Media contractueel verbonden ondernemingen of medewerkers het kader van onze dienstverlening. Je gegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, event-leveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. In het bijzonder worden jouw gegevens doorgegeven aan een eventlocatie of eventbedrijf wanneer je zelf via onze website een offerte- of infoaanvraag naar hen stuurt.

De actuele lijst van derden aan wie gegevens worden doorgegeven, kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

We verkopen of verhuren jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Pink Minds Media, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Pink Minds Media failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden, middels welke de bedrijfsactiviteiten van Pink Minds Media geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Pink Minds Media zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Pink Minds Media jouw gegevens aan genoemde derde bekend maakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Pink Minds Media bewaart jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking.

 • Communicatiegegevens: de gegevens die je doorgeeft als je ons contacteert, verwerken we tot 1 jaar na de afhandeling van het verzoek.
 • Klant- en leveringsgegevens, accountgegevens: omdat je als gebruiker levenslang toegang hebt tot onze diensten, houden wij je persoonsgegevens bij totdat je jouw account verwijdert.
 • Gegevens voor direct marketing: we bewaren jouw gegevens voor direct marketing totdat je jouw account verwijdert. We sturen uiteraard geen mails meer van zodra je je uitschrijft.
 • Facturatiegegevens: omwille van onze wettelijke boekhoudkundige verplichtingen, bewaren we jouw facturatiegegevens voor 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de factuurdatum.
 • Leveranciersgegevens: gegevens over leveranciers bewaren we maximaal 5 jaar na het einde van de samenwerking.
 • Cookies: zie hieronder in het gedeelte 'Cookies'.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Pink Minds Media kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de pagina's die je op onze website bezoekt, ... of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. We gebruiken deze gegevens voor het verbeteren van onze website en nemen deze op in anonieme statistieken.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers en kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of betreffende producten en diensten die jou kunnen interesseren mee te delen. Met de meeste internetbrowsers kun je cookies van je harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van jouw internetbrowser of deze website voor meer details. Indien je tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Verder integreren we met 3de partijen die noodzakelijk zijn voor de werking en veiligheid van onze site. Deze partijen kunnen in dit kader data van gebruikers verzamelen. Zo gebruiken we onder meer Google's reCAPTCHA om onze website te beschermen (data collectie in overeenstemming met de Google Privacy Policy), Google Analytics voor anonieme bezoekersanalyses, Google DFP voor display advertising, Facebook pixel voor een betere cross-platform gebruikservaring en conversie tracking, ... Je kunt jouw cookievoorkeuren op eventplanner.be instellen.

Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.

De website gebruikt volgende cookies:

Level 0 - Functionele cookies

 • PHPSESSION en pmToken van eventplanner.be
  Met deze cookies zorgen we dat je veilig kunt inloggen op onze site en dat de basisfunctionaliteiten van onze website kunnen werken.
  (bewaartijd: sessie / 2 jaar)
 • pmML van eventplanner.be
  Met deze cookie verbeteren we de werking van onze website door analytics te verzamelen en onze content te personaliseren voor een nog betere gebruikservaring.
  (bewaartijd: 2 jaar)
 • eventToken van eventplanner.be
  Ook deze cookie helpt ons je veilig te doen inloggen en zorgt er tevens voor dat, indien je dat wenst, we je automatisch opnieuw kunnen inloggen als je opnieuw op onze website komt (vink 'onthoud mij' aan bij het inloggen).
  (bewaartijd: 2 jaar)
 • _stripe van Stripe
  Bestel je iets via onze website? Dan handelen we jouw betaling af via onze veilige beveiligingspartner Stripe.
  (bewaartijd: 6 maanden)

Level 1 - Functionele & analytics cookies

 • Geen
  We hebben momenteel geen externe analytics tracking

Level 2 - Social media en advertenties

 • _gads, DoubleClick, ... by Google DFP / Google Adsense / Google Adwords
  We gebruiken Google DFP voor het weergeven van banners op onze website. Google Adsense gebruiken we voor relevante tekstadvertenties. Banners, en andere advertenties, zorgen voor de broodnodige inkomsten waarmee wij de sterke content kunnen maken die we je gratis ter beschikking stellen.
  (bewaartijd: 2 jaar)
 • Social media
  Op pagina's waar we Instagram-berichten, Twitter-tweets, ... embedden, kunnen deze sociale media cookies plaatsen om de content te tonen. We laten je deze content alleen zien als je cookieniveau 2 hebt geaccepteerd.

IP-adressen

Bij het posten van reacties, reviews, ... wordt uw IP-adres opgeslagen. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Jouw rechten

 • Recht van toegang en inzage:
  Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  Het staat u vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Pink Minds Media. Daarnaast heeft u altijd het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen . Dit kunt u eenvoudig zelf doen door in te loggen op onze website. U erkent dat in geval van weigering van communicatie of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet beschikbaar zijn. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet:
  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht:
  Je beschikt over het recht om jouw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Uitoefening van je rechten:
  Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@pinkminds.tv of per post naar Pink Minds Media - Moleneinde 10 - B-2381 Weelde, mits toevoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.
 • Recht om klacht in te dienen:
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: GBA/APD, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be. Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Pink Minds Media aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers en leveranciers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy.

Links

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Pink Minds Media heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Pink Minds Media houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites en derde partijen en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

Adviezen, inhoud en artikels

eventplanner.be, is een webplatform dat informatie verstrekt over het organiseren van evenementen.

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Pink Minds Media hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

De inhoud van onze artikels, tv-uitzendingen en andere content is louter informatief en enkel bestemd om de gebruiker algemene achtergrondinformatie te verschaffen over ondernemen in de evenementensector. De informatie kan geen professioneel advies van een boekhouder, accountant, jurist of andere professional vervangen.

Je erkent dat de informatie die jou ter beschikking wordt gesteld niet volledig is, noch exhaustief en dat onze artikels geen concreet, op maat gemaakt advies op jouw vragen uitmaakt. Wij raden je aan om voor een juridisch, fiscaal-boekhoudkundig of ander advies één van onze professionele partners te raadplegen.

Wij garanderen geen resultaat op basis van beslissingen genomen na het lezen van onze artikels, noch staan wij in voor de gevolgen hiervan.

Je erkent bijgevolg dat noch wij, noch de personen of bedrijven die antwoorden op je vraag of een artikel publiceren aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de in de artikels of antwoorden bevatte informatie en je aanvaardt dat het gebruik van deze informatie op jouw eigen risico en aansprakelijkheid plaatsvindt.

De Pink Minds Media-diensten kunnen ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door Pink Minds Media worden gepubliceerd op haar website en andere communicatiekanalen, maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden.

Pink Minds Media is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden, noch voor de berichten en informatie die gebruikers insturen in het kader van deelname aan reacties op content, reviews, discussiegroepen, ... Pink Minds Media is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. Pink Minds Media zal slechts een verantwoordelijkheid dragen van zodra zij werd verwittigd van onwettige of inbreukmakende inhoud. Pink Minds Media kan dan beslissen deze inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen. Wanneer Pink Minds Media dit aangewezen acht of daartoe verzocht wordt zal zij alle nodige informatie en gegevens meedelen aan de politie en gerechtelijke autoriteiten betreffende onwettige of inbreukmakende bijdragen van gebruikers.

In geen geval kan Pink Minds Media aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

Indien de aansprakelijkheid van Pink Minds Media toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegestaan door het toepasselijke recht, de totale som waartoe de Pink Minds Media maximaal gehouden is, beperkt zijn tot 100 euro per schadegeval.

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van Pink Minds Media.

De informatie, software, producten en diensten ('informatie') die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Pink Minds Media staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Pink Minds Media is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Pink Minds Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Bookingsmodule

De bookingsmodule aangeboden door Pink Minds Media op eventplanner.be is een online platform waar adverteerders (= eventlocaties en eventleveranciers) hun agenda en prijsstructuur kunnen bijhouden en zichtbaar maken aan de bezoekers/boekers. De Bezoekers/boekers kunnen op hun beurt onmiddellijk (bij) de Adverteerder boeken via het platform op basis van beschikbaarheid die de Klant in zijn online te raadplegen agenda aangeeft.

Pink Minds Media stelt enkel het platform ter beschikking voor adverteerder en bezoeker/boeker. Overeenkomsten komen aldus rechtstreeks tot stand tussen adverteerder en bezoeker/boeker. Pink Minds Media is op geen enkel ogenblik partij in de overeenkomst tussen adverteerder en bezoeker/boeker en staat derhalve niet in voor het contact noch het contract tussen beiden.

Een boeking geplaatst door een bezoeker/boeker zal definitief zijn vanaf het ogenblik de adverteerder de boeking heeft bevestigd. De overeenkomst die tussen de adverteerder en de bezoeker/boeker tot stand komt, dient tussen deze partijen zelf te voorzien en overeen te komen.

De adverteerder is degene die verantwoordelijk is voor de prijsstructuur, agenda en de inhoud ervan. Pink Minds Media biedt geen garantie, expliciet noch impliciet, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de veiligheid van de inhoud van de agenda noch voor diefstal, verlies of schade aan de inhoud van de agenda en de prijsstructuur. De adverteerder dient te allen tijde zelf de nodige back-ups te voorzien. Daarenboven dient de adverteerder te allen tijde haar agenda zelf up-to-date te houden. Pink Minds Media is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor dubbele boekingen, foutieve boekingen, of fouten in de agenda en/of de prijsstructuur van de klant. Enige klacht omtrent bovenstaande dient derhalve rechtstreeks tot de adverteerder gericht te worden.

eventplanner.eco label

Pink Minds Media geeft op haar platform (eventplanner.be) een overzicht van ondernemingen actief in de evenementensector die inzetten op duurzaamheid en voldoen aan de voorwaarden voor het ecolabel van eventplanner.be (eventplanner.eco).

Door deze informatie online te plaatsen is het voor elke bezoeker van de website mogelijk om na te gaan in welke mate de onderneming voldoet aan de voorwaarden en wanneer het eventplanner.eco label toegekend werd. eventplanner.be maakt het daarnaast mogelijk om de online geplaatste informatie (ingevulde vragenlijst voor de certificatie, eventuele inbreuken, ...) in te kijken. De adverteerders (event bedrijven) zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, correctheid, veiligheid en het up-to-date houden van de door hun geleverde informatie en inhoud. eventplanner.be voert enkel steekproefsgewijze controles van de door de adverteerder opgeleverde informatie uit. Bovendien kunnen bezoekers van eventplanner.be inbreuken melden. Adverteerders die het duurzaamheidslabel dragen ondergaan elke drie jaar een nieuwe audit. eventplanner.be biedt geen garantie, expliciet noch impliciet, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie en/of inhoud geleverd door de gebruikers. eventplanner.be kan daarenboven niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of schade aan de geuploade bestanden.

Vergunningen

Pink Minds Media voorziet op haar platform (eventplanner.be) in de mogelijkheid voor adverteerders (= eventlocaties en eventleveranciers) om de in hun bezit zijnde vergunningen online te plaatsen, waaronder maar niet beperkt tot: milieuvergunningen, voedselveiligheid, vergunning schenking sterke dranken, taxivergunning, vergunning verhuur voertuig met bestuurder, evenementenvergunning, ...

Door deze informatie online te plaatsen is het voor elke gebruiker van de website mogelijk om na te gaan over welke vergunningen de adverteerder beschikt, alsook of de vergunning is opgeladen en wanneer dit gebeurd is. Pink Minds Media maakt het daarnaast, enkel voor .PRO leden, mogelijk om de online geplaatste documenten in te kijken en te downloaden.

De adverteerders zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, correctheid, veiligheid en het up-to-date houden van de door hun geleverde informatie en inhoud. Pink Minds Media biedt louter het platform aan waar de documenten op geplaatst en bekeken kunnen worden. Pink Minds biedt geen garantie, expliciet noch impliciet, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie en/of inhoud geleverd door de adverteerders. Pink Minds Media kan daarenboven niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of schade aan de geuploade bestanden. De adverteerders dienen zelf ten allen tijde de nodige back-ups te voorzien.

Enige klacht omtrent bovenstaande dient rechtstreeks tot de adverteerder zelf gericht te worden.

Aanmaken account - Paswoorden

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van de website, waaronder, maar niet beperkt tot, de bookingsmodule, bedrijfspagina’s, event software, ..., dient de gebruiker zich te registreren door het aanmaken van een account. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

Het is hierbij niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's, pseudoniemen en tijdelijke e-mailadressen.

Pink Minds Media behoudt zich het recht voor om uw aanmelding al dan niet te aanvaarden. Uw aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen geweigerd worden:

 • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens;
 • Je tracht jezelf meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
 • Je maakt gebruik van andermans identiteit;
 • Je komt één of meerdere in deze algemene voorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet dit in het verleden na;
 • Pink Minds Media kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan Pink Minds Media redelijkerwijze kan oordelen dat jouw aanmelding niet aanvaard kan worden.

Na het aanmaken van jouw account ontvang je een paswoord. Dit paswoord heb je nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien je dergelijk paswoord hebt ontvangen of ingesteld, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. Je dient Pink Minds Media onmiddellijk in te lichten indien één van jouw paswoorden ter kennis komt van anderen dan jezelf, of indien je dergelijk paswoord hebt ontvangen van een partij verschillend van Pink Minds Media. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met jouw paswoord zal worden geacht door jou te zijn verricht. Indien Pink Minds Media reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Pink Minds Media jouw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Bij het aanmaken van een bedrijfspagina erken je dat, indien je later de dienst niet langer wenst te gebruiken, Pink Minds Media niet genoodzaakt is algemene bedrijfsinformatie van haar platform (contactgegeves, reviews, ...) te verwijderen. Informatie waar copyrights op rusten kunnen wél verwijderd worden.

Opladen foto's, teksten, ...

Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en afbeeldingen welke je opgeeft of aanvaardt, evenals de titels, de logo's, de keuzes van illustraties en rubriek, de opgave van de identiteit van de fotograaf (indien toepasselijk), enz... Latere wijzigingen gebeuren onder jouw verantwoordelijkheid. Je verbindt je ertoe Pink Minds Media zonder voorbehoud te vrijwaren van elke eis die door derden zou worden ingesteld met betrekking tot zijn publicatie(s) via Pink Minds Media, daarin begrepen elke eis inzake beweerde intellectuele eigendomsrechten en/of domeinnamen.

Enkel de gebruiker is aansprakelijk voor de wettelijkheid, de geoorloofdheid en de inhoud van de opgeladen informatie, evenals van webpagina's waarnaar verwezen wordt en alle mogelijke veruitwendigingen op alle gebied (niet limitatief veiligheid, auteursrecht, ...) evenals voor naleving van alle regelgeving in geval van wedstrijden, verkoop op afstand, kortingen, uitverkopen, vergelijkende reclame, postorderwetgeving, eender welke juridische gevolgen aan de gepubliceerde content.

De gebruiker garandeert dat de materialen die hij aan Pink Minds Media bezorgt vrij zijn van defecten of virussen en is aansprakelijk voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door zulke defecten of virussen aan Pink Minds Media of derden zou veroorzaakt worden.

Door materiaal op te laden via de website verleent de gebruiker automatisch het recht aan Pink Minds Media om dit materiaal te gebruiken voor eigen doeleinden, om het te reproduceren op alle dragers, te bewerken en te hergebruiken en mee te delen aan het publiek en dit voor de ganse duur van de auteursrechtelijke bescherming, op alle gekende dragers en wereldwijd. Door een overeenkomst (dit is ook van toepassing voor gratis diensten zoals een bedrijfspagina) aan te gaan met Pink Minds Media verleent de gebruiker bovendien automatisch het recht aan Pink Minds Media - voor zover nodig - om de handels- en merknamen van de gebruiker te gebruiken als referentie, in haar eigen communicatie of als zoekwoord in online advertentiediensten. De gebruiker garandeert dat hij zelf over alle nodige rechten beschikt, en met name over de auteursrechten en portretrechten, om dergelijk gebruiksrecht aan Pink Minds te verlenen en zal Pink Minds Media integraal vrijwaren voor elke aanspraak door derden in het kader van het gebruik door Pink Minds Media van de materialen.

De gebruiker staat zelf in voor het bekomen van afdoende licenties op intellectuele rechten, persoonlijkheidsrechten en andere aanspraken van derden met betrekking tot creaties, ontwikkelingen en andere elementen die worden gebruikt.

Jouw reacties, reviews, posts, foto’s, ... op onze website

 • Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die je op onze website plaatst of hebt geplaatst of voor de informatie die je via de invulformulieren met onze partners deelt.
 • Agressieve, onwettelijke, bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende, onbeschaafde of anderszins ongepaste of irrelevante inhoud is niet toegestaan.
 • Het is jou niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals o.m. telefoonnummers, e-mailadressen en privéadressen) van jezelf of anderen via onze website publiek te maken. Indien je deze informatie toch zou posten, kunnen wij in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de spam die men zou kunnen ontvangen.
 • Het is niet toegestaan om een bericht te plaatsen dat verwijst of linkt naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
 • Je zal de andere gebruikers respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken en door in geen enkel geval onjuiste, onvolledige of misleidende informatie te posten over bepaalde gebruikers of derden. Met andere woorden je zal andere gebruikers of derden niet bewust of opzettelijk in een slecht daglicht plaatsen.
 • Je verklaart dat reviews die je plaatst, gebaseerd zijn op je eigen ervaring als klant van het betreffende bedrijf, dat dit jouw oprechte mening is, dat je geen persoonlijke link hebt met het bedrijf en dat je de review vrijwillig schrijft en hiervoor geen enkele vergoeding ontvang. Je begrijpt dat Pink Minds Media een nultolerantiebeleid heeft op vlak van 'fake reviews' en dat een account aangemaakt wordt om reviews te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen op onze website of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten of hierbij gebruik te maken van hyperlinks naar websites zonder onze voorafgaande toestemming. Dit geldt ook voor de contactformulieren bij de eventbedrijven en -locaties op onze website. Die mogen enkel en alleen gebruikt worden voor het opvragen van offertes. Je begrijpt dat bij het gebruik van de formulieren een account aangemaakt wordt om de actie uit te kunnen voeren.
 • Het is niet toegestaan om foto's (of andere beeltenissen) van anderen en/of bedrijven op onze website te plaatsen zonder hun voorafgaande toestemming.
 • Je mag alleen tekst of beelden plaatsen waarvan je de auteursrechten hebt of voor welke je de toestemming hebt om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit geldt ook voor foto's die bijvoorbeeld getoond worden bij het delen van een link in een post.
 • Algemener: geen inhoud die onrechtmatig, onwettelijk of op enige wijze direct of indirect schade kan toebrengen aan Pink Minds Media, aan de met Pink Minds Media verbonden ondernemingen, aan overige service providers, distributeurs, klanten van Pink Minds Media of eender welke derde of bezoeker van de website.
 • Jouw berichten kunnen door ons worden gemodereerd na hun publicatie op onze website. Indien deze berichten ongewenst, ongepast, ongeoorloofd worden geacht of op enige wijze deze gebruiksvoorwaarden of een geldende wettelijke bepaling niet naleven, of voor een andere reden naar eigen interpretatie en discretie, kan de moderator beslissen dat jouw bericht volledig of gedeeltelijk niet gepost zal worden.

Reviews voor eventbedrijven en -locaties

Met het aanmaken van een bedrijfspagina op eventplanner.be erken je de review werking van onze site en onze beroepssprocedures.

Aansprakelijkheidsbeperking

De website en hierop geleverde diensten van Pink Minds Media worden verleend op een 'as is' en 'as available' basis. Wij maken geen garanties over de beschikbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel of enige andere verwachting. We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op onze website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud. Pink Minds Media ontkent o.a. elke aansprakelijkheid voor inhoud, software, links of applicaties die door gebruikers op de website worden geplaatst of doorgegeven. Pink Minds Media is verder evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het verwijderen, of niet kunnen opslaan van inhoud die door gebruikers - waaronder jijzelf - wordt geplaatst of doorgegeven.

Pink Minds Media doet haar uiterste best om haar websites en tools 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen aan haar bezoekers en Klanten. Dit is een inspanningsverbintenis van Pink Minds Media. Gezien de technische kenmerken van smartphones, computers, websites en het internet en de noodzaak tot periodiek onderhoud, updates en upgrades, kan Pink Minds Media geen garantie bieden voor een ononderbroken toegang tot de website. Pink Minds Media zal zich inspannen om de redelijke gevallen van opheffing of schorsing van de toegang zo snel mogelijk te verhelpen. Onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen dus niet beschouwd worden als tekortkomingen door Pink Minds Media en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen in name van Pink Minds Media.

Een opheffing en/of schorsing, alsook het niet verwerken van bookingen, de tijdelijke onbeschikbaarheid van diensten of informatie en/of het verloren gaan van data, kan worden veroorzaakt door technische problemen, zoals, maar niet beperkt tot, een server crash of een fout, bug, virus of hacking, welke problemen kan veroorzaken op de website. Dergelijke problemen zijn specifiek aan het leveren van dit soort diensten en kunnen op geen enkele wijze worden gelijkgesteld met het falen in hoofde van Pink Minds Media. Zij zullen in geen enkele mogelijkheid kunnen leiden tot een boete of schadevergoeding in hoofde van Pink Minds Media. Evenmin zal Pink Minds Media hiervoor aansprakelijk kunnen gehouden worden voor enig directe of indirecte schade aan derden, ongeacht de reden.

Wij modereren, via de tussenkomst van moderators, geposte berichten en artikels op een best effort manier. Wij hebben ook een hele reeks sancties ter beschikking in geval wij een inbreuk vaststellen op onze gebruiksvoorwaarden. Wij benadrukken echter dat wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van gepubliceerde berichten, vragen en artikels. De inhoud van gepubliceerde berichten, vragen en artikels wordt dus jou ter beschikking gesteld zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van deze inhoud, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

Wij garanderen niet dat gepubliceerde berichten, vragen en artikels geen inbreuk plegen op de rechten van derden, noch dat de berichten en antwoorden correct, volledig en up-to-date zijn. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van gepubliceerde berichten, vragen en artikels die afkomstig zijn van onze partners, en die niet correct zouden blijken te zijn of die in strijd zouden blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden. Indien je de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dien je ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Weigering

Pink Minds Media behoudt zich het recht voor om, naar eigen inschatting, Bezoekers de toegang tot, of het gebruik van, haar Website en/of diensten te weigeren.

De weigering kan, onder andere maar niet uitsluitend, de volgende redenen hebben:

 • De Bezoeker voldoet niet aan een of meer van de verplichtingen in deze Voorwaarden, heeft deze niet eerder nageleefd of Pink Minds Media mag er redelijkerwijs van uitgaan dat de Bezoeker in de toekomst niet aan deze verplichtingen zal voldoen;
 • Een andere reden op basis waarvan Pink Minds Media redelijkerwijs van mening kan zijn dat toegang moet worden geweigerd.

Overmacht

In geval van overmacht is Pink Minds Media niet gehouden haar verplichtingen na te leven. In dat geval kan Pink Minds Media haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Pink Minds Media, die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, (D)DoS-aanvallen, hacking, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, ...

Algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van Pink Minds Media zijn steeds van toepassing (ook voor gratis producten zoals de gratis bedrijfspagina's, e-books, downloads, event software, ...).

Wij waarderen het vertrouwen dat u in Pink Minds Media stelt en nemen jouw rechten ernstig. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op onze website. Door gebruik te maken van deze website verbind je jezelf ertoe deze verkoopsvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Naast deze verkoopsvoorwaarden zijn ook de andere gebruiksvoorwaarden op deze pagina van toepassing.

Aangeboden producten

Alle producten die via onze webshop aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze flyers, folders, ... De aangegeven prijzen in onze webshop (eventplanner.net/shop/) zijn inclusief BTW, de tarieven voor adverteerders steeds exclusief BTW. Pink Minds Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

Overeenkomst

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen jou (klant) en Pink Minds Media (verkoper) wanneer Pink Minds Media de bevestiging ontvangt van jouw bestelling op zijn website. Pink Minds Media kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bijvoorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden. Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging bij verzending ten laste van de verkoper. Je dient ons hiervoor wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (3 weken) nadat je een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de site ontving. Pink Minds Media houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. Je kan jouw melding van niet ontvangst versturen via naar info@pinkminds.tv

Levering

De fysieke goederen worden verzonden op kosten van de klant naar het door de klant aangeduide adres bij bestelling. Voor digitale bestanden zoals eBooks, ... ontvang je een download link per e-mail en volgt geen fysieke levering. Pink Minds Media doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat je jouw product zo spoedig mogelijk ontvangt. Aangegeven levertijden zijn louter indicatief en Pink Minds Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen. Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

eBooks

Digitale bestanden zoals eBooks (.pdf, .ePub, ...), ... worden beschermd door het auteursrecht. Het is bijgevolg niet toegestaan bestanden volledig of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen of fragmenten ervan in een ander werk te verwerken. Het verspreiden van deze bestanden, of aan het publiek mee te delen, is uitdrukkelijk verboden. Zo is het onder meer niet toegestaan kopieën te verspreiden (zelfs wanneer het om een gratis download gaat), de bestanden op het internet te plaatsen of de werken te verhuren. Alle digitale bestanden die via onze website gedownload worden, bevatten zowel zichtbare watermerken als onzichtbare beveiligingen waarmee de verspreiding van deze bestanden getraceerd kan worden. Elke inbreuk zal onmiddellijk worden vervolgd.

Herroepingsrecht

Dit artikel is niet van toepassing op professionele kopers.

Als je als consument goederen of diensten bij ons koopt, heb je 14 dagen lang het recht om te beslissen dat je de goederen of diensten niet wil houden. Deze termijn van 14 dagen gaat in vanaf de levering (voor de aankoop van goederen), dan wel vanaf het sluiten van de overeenkomst (voor de aankoop van diensten). Je kan je bestelling dan terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat je hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaal je zelf).

Je moet de goederen naar ons terugsturen binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wenst te herroepen. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

We betalen je de volledige aankoopprijs terug binnen 14 dagen nadat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De terugbetaling omvat de leveringskosten, tenzij je bij je bestelling een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je zelf hebt betaald.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden (zoals je in een winkel zou kunnen doen). Teruggestuurde goederen mogen bijvoorbeeld gepast, maar niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat, indien mogelijk samen met de originele verpakking, en rekening houdende met onze instructies.

Als je verder gaat dan nodig was om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoordelen en het goed is hierdoor in waarde verminderd, dan kunnen we een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling.

Je kan jouw herroepingsrecht uitoefenen door het sturen van een e-mail naar info@eventplanner.net

Voor onze diensten verlies je het herroepingsrecht wanneer je uitdrukkelijk ingestemd hebt met de start van de uitvoering en wij de diensten volledig uitgevoerd hebben.

Je hebt geen herroepingsrecht op onze e-books en andere digitale bestanden die gepersonaliseerd worden zodat je de volledige digitale inhoud kan raadplegen na je aankoop.

Betaling

Tenzij we anders met jou overeengekomen zijn, aanvaarden we via onze webshop alleen vooruitbetaling via onze website. Indien in uitzonderlijk geval een betaling op factuur wordt toegestaan gelden volgende voorwaarden. Facturen dienen contant betaald te worden binnen 14 kalenderdagen op de maatschappelijke zetel van Pink Minds Media. Op de betalingen na de gestelde vervaldag gedaan, wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een verwijlintrest geheven van 1% per maand, waarbij het begin van een maand geldt als een volledige maand. Op het bedrag van de op de vervaldag onbetaald gebleven facturen zal een vergoeding van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van € 125 geheven worden als tussenkomst in de door de wanbetaling veroorzaakte administratie- en andere kosten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de klant. Indien 1 factuur laattijdig wordt betaald, worden alle facturen in hoofde van deze klant onmiddellijk opeisbaar.

Facturen

Indien je daarvoor opteert bij bestelling, ontvang je van Pink Minds Media een factuur bij je betaalbevestiging. Facturen kunnen enkel verstrekt worden wanneer we in het bezit zijn van correcte facturatiegegevens. Het is niet mogelijk achteraf een factuur te maken voor bestellingen waarvoor geen factuur werd aangevraagd.

Betwistingen van facturen dienen te gebeuren binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur. Gebrek aan reactie binnen vijf werkdagen houdt de definitieve aanvaarding van de betreffende factuur in. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Pink Minds Media, ongeacht eventueel hangende klachten of de manifestatie daarvan. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is Pink Minds Media bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd, naar haar eigen keuze, de levering van de dienst op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen - inclusief de intresten en de forfaitaire schadevergoeding - werden aangezuiverd of om de overeenkomst met jou van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder verdere verwittiging te ontbinden.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Toepasselijke wetgeving

Zie onderaan deze pagina.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: ec.europa.eu/odr

Algemene gebruiksvoorwaarden eventplanner.PRO

Wij danken je voor de aanschaf van je eventplanner.be lidmaatschap (hierna genoemd 'de website').

Het lidmaatschap is een dienst die Pink Minds Media aanbiedt naast de gratis beschikbare delen van haar websites, waarbij je via een afgesloten gedeelte van de website en via een fysieke lidkaart in ruil voor de betaling van het abonnementsgeld bijkomende diensten ter beschikking gesteld worden.

Lees aandachtig deze gebruiksvoorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze website en van het lidmaatschap.

Bij je registratie zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt.

De laatste versie van de gebruiksvoorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de website.

1. Opzet lidmaatschap

In ruil voor het betalen van de lidmaatschapsvergoeding en voor de duur van, verleent Pink Minds Media je het lidmaatschap, met de daaraan verbonden voorwaarden.

De aard en inhoud van de voordelen verbonden aan je lidmaatschap kunnen variëren en op elk ogenblik eenzijdig aangepast worden door Pink Minds Media. Een recente lijst van actuele voordelen is op elk ogenblik beschikbaar op de website.

Zijn in elk geval inbegrepen in je lidmaatschap:

 • Onbeperkte toegang tot de integrale content en artikels die op de website verschijnen
 • Exclusieve kortingen en speciale aanbiedingen van onze geselecteerde partners, zoals voorgesteld op onze website

2. Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze website en op elk gebruik van de lidkaart. Let op: voor onze partners gelden andere gebruiksvoorwaarden. Je verklaart door je bezoek aan de website en door het invullen van het registratieformulier kennis genomen te hebben van deze gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. De website en de lidkaart gebruiken

3.1. Pink Minds Media behoudt zich het recht

Pink Minds Media behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers die de huidige gebruiksvoorwaarden en privacy policy van de website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten alsook om het lidmaatschap en de geldigheid van de Lidkaart op te schorten of in te trekken.

3.2. Je verbindt je ertoe bij het gebruik van de website en de lidkaart om:

 • De website en de lidkaart te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de privacy policy;
 • Je als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker en abonnee te gedragen;
 • Geen handelingen te verrichten die ons, op welke wijze dan ook, kunnen schaden;
 • Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de website, van de lidkaart of op de rechten van derden onmiddellijk aan ons te melden;
 • De technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op de website alsook de code en login niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of zelf te misbruiken;
 • Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de website te verstoren;
 • Je gegevens, je software en jouw informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico's, waaronder het kraken van de computer, te beschermen.

3.3. Het Lidmaatschap en je lidkaart zijn strikt persoonlijk.

Gebruikersnaam, paswoord en lidkaart mogen niet doorgegeven worden aan derden of ter beschikking gesteld worden van derden. Dit geldt ook voor alle diensten en voordelen die via het lidmaatschap worden aangeboden. Je lidkaart blijft op elk ogenblik eigendom van Pink Minds Media. Op ons eerste verzoek dien je deze per post terug te bezorgen aan Pink Minds Media op het hierboven beschreven adres.

4. Jouw registratie

4.1. Om lid te worden, dien je je persoonsgegevens of bedrijfsgegevens in te vullen op het registratieformulier ter beschikking op de website. Het registratieformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. De account verbonden aan elke onvolledige of onjuiste registratie kan door ons eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging afgesloten worden.

4.2. Het gebruik van andermans identiteit of bedrijfsnaam is niet toegestaan. Het gebruik van meer dan een (1) gebruikersnaam is niet toegestaan. Het is je niet toegestaan gebruik te maken van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.

4.3. Bij de registratie dien je je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige gebruiksvoorwaarden, privacy policy en cookie policy van de website.

4.4. Wij behouden ons het recht voor om de registratie al dan niet te aanvaarden. De registratie kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

 • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie;
 • Je komt een in deze gebruiksvoorwaarden of in de privacy policy gestelde verplichting niet na of liet dit in het verleden voor andere diensten met ons na, of wij kunnen redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat de registratie niet aanvaard kan worden.

4.5. Vanaf het ogenblik dat je registratie compleet is, ontvang je van ons een bevestigingsmail. Zodra ook je lidgeld betaald is, wordt je lidmaatschap geactiveerd en ontvang je van ons per post je lidkaart.

5. Duur van de lidmaatschapsovereenkomst en ontbinding

5.1. Je lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. Zij neemt aanvang op datum van ondertekening en eindigt na verstrijken van de door jouw gekozen periode.

5.2. Je lidmaatschapsovereenkomst wordt stilzwijgend voor opeenvolgende periodes van telkens dezelfde looptijd, en voor zover je voor recurring payments koos, verlengd. Indien je niet voor een automatische verlenging koos zal je bij het vervallen van je membership een mail ontvangen met een uitnodiging om deze via onze website te verlengen.

5.3. Pink Minds Media is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, eenzijdig te ontbinden, doch slechts in de volgende gevallen:

 • in geval van bedrog in jouw hoofde;
 • in geval van grove fout of grove nalatigheid in jouw hoofde, als je nalaat om je wanprestatie recht te zetten binnen de 15 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Pink Minds Media;
 • in geval jouw bedrijf failliet verklaard of vereffend wordt, of indien jouw bedrijf betrokken zou worden in een collectieve schuldregeling.

6. Contactformulieren met onze partners

6.1. Een aantal van onze partners bieden via onze website aan onze abonnees diensten aan aan voordeeltarieven. Indien dit het geval is, voorzien wij op onze website een contactformulier met de partner in kwestie. Je wordt via dit contactformulier rechtstreeks in contact geplaatst met de partner en Pink Minds Media komt verder niet tussen jouw relatie met deze partner.

6.2. Pink Minds Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van het advies of de diensten die onze partners jou verstrekken of voor de contacten die tussen jou en de partner ontstaan. Pink Minds Media is geen partij bij enige overeenkomst tussen jou en de partner en kan noch door de partner, noch door jou aangesproken worden voor enige tekortkoming of fout in hoofde van de partner. Alle verleende diensten en adviezen worden je verleend onder de uitsluitende aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van onze partner en enkel zij zijn aansprakelijk bij problemen of tekortkomingen.

6.3. Alle facturatie van diensten geleverd door de partner aan jou zal rechtstreeks door de partner aan jou gebeuren. Pink Minds Media staat niet in voor betaling, noch voor doorfacturatie van enige dienst.

6.4. Ten aanzien van jou verwachten wij dat de partner steeds een hoogstaande service en opvolging zal aanbieden, steeds snel en zorgvuldig zal reageren op doorgestuurde aanvragen en in het algemeen er zorg voor zal dragen dat aan jou een kwalitatieve dienstverlening aangeboden wordt. Als je om een of andere reden niet tevreden bent van de diensten van onze partners, meld ons dat dan zeker. Wij werken immers steeds en continu aan een verbetering van de dienstverlening door onze partners, ook al zijn we zelf geen partij en aanvaarden we zelf geen enkele aansprakelijkheid bij tekortkoming.

eventplanner.be referral programma

Dit 'eventplanner.be referral programma' (hierna het Referral programma) werd ontwikkeld door Pink Minds Media bv (hierna 'Pink Minds Media', 'wij' of 'ons') om onze trouwe klanten te belonen voor wat ze vaak sowieso doen, eventplanner.be aanbevelen bij bevriende eventlocaties en -bedrijven. Maar ook de zakenrelaties die je naar ons doorverwijst worden beloond.

Hoe werkt het programma?

Bij eventplanner.be bouwen we het slimste marketing platform voor eventbedrijven en -locaties. Via onze krachtige tools helpen we deze bedrijven groeien. Jij kunt ons helpen groeien door onze site aan te raden aan collega eventbedrijven. Als eventplanner.be adverteerder verdien je zo met het verwijzingsprogramma 'coins' als krediet. Je krijgt deze 'coins' elke keer dat jouw persoonlijke Verwijzingslink (hierna 'Verwijzingslink') wordt gebruikt om een nieuw account met bedrijfspagina op onze site aan te maken. Elke coin komt overeen met 1 euro en kan dus worden ingezet als korting. De opgespaarde 'coins' kun je gebruiken voor de advertentiecampagnes voor je eigen eventlocatie of -bedrijf op eventplanner.be.

Wanneer een nieuwe eventlocatie of een nieuw eventbedrijf zich aanmeldt voor een bedrijfspagina via jouw Verwijzingslink, krijgt jouw relatie 3 maand gratis een premium begrijfspagina aangeboden! Jij krijgt meteen 15 'coins' op je account van zodra de bedrijfspagina van je zakenrelatie door ons goedgekeurd wordt (zie ook algemene gebruiksvoorwaarden), zelfs als die voor de gratis vermelding kiest. Kiest het door jou aangebrachte bedrijf ervoor om op het moment van het aanmaken van zijn bedrijfspagina onmiddellijk een betalende klant van eventplanner.be te worden (met een online aangemaakte terugkerende betaling), dan krijg jij van ons bij de eerste drie betalingen 50% van dat factuurbedrag (ex BTW) in 'coins' in jouw account toegevoegd.

Enkele voorbeelden:

 • Kiest de aangebrachte adverteerder bijvoorbeeld voor een XL-bedrijfspagina met jaarlijkse betaling (595 euro per jaar (excl. BTW)), dan strijk jij 15 + 3x 297,5 = 907,5 coins op verspreid over de 3 jaar en 3 maanden (trial periode).
 • Kiest de aangebrachte adverteerder voor een maandelijkse medium-bedrijfspagina van 35 euro, dan krijg jij over een periode van 6 maanden (3 trial + de 3 aansluitende maanden) 15+ 3x 17,5 = 67,5 coins in je account. Op voorwaarde natuurlijk dat het aangebrachte eventbedrijf in de hele periode klant blijft en de facturen betaalt.
 • Kiest het aangebrachte eventbedrijf voor een gratis bedrijfspagina of downgrade het voor de eerste verlenging, dan krijg je sowieso de 15 coins voor het aanbrengen van de gebruiker.

Log in op je account en ga naar de speciale referral pagina om je Verwijzingslink te delen en het saldo van je verwijzingscoins op te volgen.

Te goeder trouw

We introduceren programma's zoals deze te goeder trouw en verwachten dat er met dezelfde zorg mee omgegaan wordt. We behouden ons het recht voor om coins niet toe te kennen wanneer we vermoeden dat referrals handelen in strijd met de intentie van dit programma. Voor alle duidelijkheid, het commercialiseren, adverteren, massaal distribueren, verkopen of betalen voor het gebruik van Verwijzingslinks is niet gepast en zal ook niet worden toegestaan. Het is onmogelijk om alle mogelijke kwaadaardige scenario's op voorhand te bedenken en in deze voorwaarden te schrijven, maar we gaan hier eerlijk en altijd redelijk mee om.

Wat mag wél:

 • Plaats de Verwijzingslink op je eigen website
 • Deel de Verwijzingslink via je social media
 • Stuur een persoonlijke e-mail naar een bevriend ondernemer

Het is NOOIT toegestaan om:

 • De Verwijzingslink in een betaalde advertentie te plaatsen
 • De Verwijzingslink mee te nemen in een spammail, of eender welke e-mail waarvoor je geen opt-in hebt in overeenstemming met de geldende GDPR wetgeving
 • Incentives aan te bieden in welke vorm dan ook om de Verwijzingslink te gebruiken
 • De Verwijzingslink op te nemen in de bio van jouw social media

Voorwaarden

Aansluitend op bovenstaande principes zijn deze bijkomende voorwaarden van toepassing op het referral programma:

1. Vereisten voor het verkrijgen van coins

1.1. Een bestaande eventplanner.be-gebruiker die eventplanner.be actief aanbeveelt aan anderen, wordt hierna een 'Verwijzende klant', 'je' of 'jou(w)'' genoemd. Voor de duidelijkheid: enkel bedrijven die over een actieve bedrijfspagina op onze website beschikken op het moment van de aanbeveling, kunnen Verwijzende klant zijn in de zin van dit Referral programma. Het is irrelevant of dit een gratis of betalende versie van een bedrijfspagina is.

Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor dit programma.

1.2. De vergoedingen gelden enkel voor nieuwe bedrijven op eventplanner.be, eventplanner.nl en eventplanner.net die nooit eerder over een bedrijfspagina beschikten. Dubbele aanmeldingen, bedrijven die niet thuishoren op ons platform (bijvoorbeeld bedrijven die niet actief zijn in de eventsector, of niet in onze categorieën passen), onvolledige registraties, ... en daarvoor afgekeurd worden, geven geen recht op coins.

1.3. Je kunt elk bedrijf doorverwijzen dat werkzaam is in de eventindustrie.

Pink Minds Media behoudt zich echter het recht voor om, naar eigen en absolute discretie, elke door de Verwijzende klant ingediende verwijzing te weigeren indien zij dit noodzakelijk acht.

1.4. Enkel wanneer de Verwijzingslink gebruikt wordt kunnen coins toegekend worden. Indien de Verwijzingslink niet gebruikt werd, kunnen op geen enkele andere manier coins nadien worden toegekend. Bij gebruik van de Verwijzingslink wordt een cookie gezet met je referral ID waarmee je nog tot 7 dagen na het klikken op de Verwijzingslink op dat specifieke toestel (en voor zover de gebruiker de cookie niet verwijdert) recht hebt op de coins.

De Verwijzingslink, je huidige saldo en een overzicht van de transacties vind je terug in jouw account.

1.5. Coins als commissie op recurrente betalingen worden enkel toegekend wanneer het abonnement meteen wordt opgezet bij aanmaak van de bedrijfspagina. Een aangebracht eventbedrijf dat bijvoorbeeld initieel kiest voor de volledig gratis versie (of downgrade tijdens de trial) en later beslist alsnog te upgraden, geeft geen recht meer op coins.

Coins worden overigens enkel toegepast op self-service accounts, wat wil zeggen dat de aangebrachte adverteerder zelf via onze site de pagina aanmaakt en het abonnement afsluit via een automatische online terugkerende betaling.

Voor verkopen waarbij een verkoper van Pink Minds Media betrokken is worden nooit coins uitgekeerd.

2. Uitsluiting

2.1. Pink Minds Media zal aanmeldingen, uitkering van coins, ... in ieder geval weigeren indien:

 • het aangebrachte eventbedrijf al beschikt over een bedrijfspagina of er al één in het verleden had;
 • het aangebrachte eventbedrijf geen relatie vertoont met de eventsector;
 • Pink Minds Media vaststelt of een sterk vermoeden heeft dat er een schending heeft plaatsgevonden van lokale, nationale of internationale wettelijke bepalingen, deze voorwaarden of andere teksten waarnaar verwezen wordt in deze voorwaarden;
 • het referral programma wordt gecommercialiseerd, ermee wordt geadverteerd, de Verwijzingslink massaal wordt gedistribueerd, er vergoedingen of incentives worden aangeboden om de Verwijzingslink te gebruiken, ... Maar ook wanneer er actief wordt opgeroepen tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie, een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie wordt opgezet, ...
 • intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Pink Minds Media of enige derde worden geschonden of daartoe de mogelijkheid biedt;
 • afbreuk kan gedaan worden aan de goede naam en reputatie van Pink Minds Media;
 • er illegale activiteiten ontplooid, bevorderd of aangeprezen worden;
 • de communicaties een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
 • er op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden wordt gehandeld;
 • er gediscrimineerd wordt naar ras, geslacht, seksuele geaardheid, handicaps, godsdienst en/of levensovertuiging;
 • de GDPR en anti-spam wetgevingen niet gerespecteerd worden;
 • de werking van het programma of de site beschadigd wordt, ermee geknoeid wordt of in geval van corruptie;

2.2. Als het vermoeden bestaat dat er misbruik gemaakt wordt van het Referral programma, behoudt Pink Minds Media zich het recht voor om een doorverwijzing door een Verwijzende klant niet goed te keuren en de overeenkomstige beloningen niet toe te kennen. Enige vorm van misbruik zal aanleiding geven tot uitsluiting van het Referral programma.

3. Coins

3.1. Wanneer een nieuwe eventlocatie of eventbedrijf zich voor de eerste keer aanmeldt voor een bedrijfspagina via jouw Verwijzingslink, krijg jij als Verwijzende klant 15 coins op jouw account van zodra de bedrijfspagina van het doorverwezen bedrijf door ons goedgekeurd wordt (zoals bepaald in artikel 1 en onze algemene gebruiksvoorwaarden), ook indien deze enkel voor de gratis vermelding kiest.

3.2. In geval van een premium vermelding, waarbij het door jou aangebrachte bedrijf ervoor kiest om op het moment van het aanmaken van zijn bedrijfspagina onmiddellijk een betalende klant van Pink Minds Media te worden, én er wordt een online terugkerende betaling afgesloten, dan krijgt jij als Verwijzende klant 50% van de eerste 3 gerelateerde facturen omgerekend naar coins.

Dit percentage wordt berekend op basis van het factuurbedrag exclusief BTW.

Telkens wanneer de effectieve betaling van deze facturen ontvangen wordt, worden de coins aan jouw account toegevoegd.

Bij annulaties, credit nota’s, ... kunnen toegekende coins opnieuw worden afgetrokken.

3.3. Pink Minds Media behoudt zich het recht voor om bovenstaande beloningen tijdelijk of permanent te wijzigen.

3.4. coins zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

3.5. Alle coins die toegekend werden onder het Referral programma zijn voor onbepaalde duur geldig en kunnen steeds gebruikt worden om een korting te krijgen op een Pink Minds Media-factuur in het kader van een campagne op eventplanner.be (bedrijfspagina, bannering, advertorial, post boosts & in de kijker). Coins zijn in ieder geval niet inruilbaar voor diensten waarvoor Pink Minds Media zelf extra kosten maakt zoals consultancy, tv opnames, sociale media campagnes, ...

4. Gedragscode en verhouding tussen Pink Minds Media en de verwijzer

4.1. Je draagt als Verwijzende klant zelf zorg voor het geven van een waarheidsgetrouw beeld van de visie en waarden die Pink Minds Media en haar merken uitdraagt.

Alle uitspraken en communicatie van jou naar derden zijn de verantwoordelijkheid van diezelfde klant. Pink Minds Media onderstreept, ondersteunt of vergelijkt deze uitspraken en communicatie op geen enkele manier behalve als een dergelijke uitspraak of communicatie schriftelijk ondertekend is door Pink Minds Media.

4.2. Je verbindt je er als Verwijzende klant toe geen beweringen te doen over producten en diensten van Pink Minds Media die onnauwkeurig of op enigerlei wijze misleidend zijn.

4.3. Je stemt er tevens mee in dat alle methoden die je gebruikt om producten en diensten van Pink Minds Media te promoten bij potentiële klanten van Pink Minds Media in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot marketing en e-privacy en dat er geen commerciële elektronische communicatie (e-mails, teksten of andere) zal worden verzonden in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.4. Niets in het Referral programma wordt geacht een relatie of partnership te creëren tussen de Verwijzende klant en Pink Minds Media.

4.5. Je hebt als Verwijzende klant geen bevoegdheid om Pink Minds Media te vertegenwoordigen of overeenkomsten in haar naam aan te gaan. Je weerhoudt je er eveneens van om namens Pink Minds Media te onderhandelen over prijzen of andere voorwaarden.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Pink Minds Media is op geen enkele manier aansprakelijk voor de uitspraken dan wel communicatie vanuit een Verwijzende klant over Pink Minds Media, het gebruik van Pink Minds Media haar diensten of het contact met Pink Minds Media.

5.2. Pink Minds Media wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan een computersysteem als gevolg van deelname aan of toegang tot of downloaden van informatie in verband met het programma.

5.3. Pink Minds Media is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die berokkend wordt door en/of bij de Verwijzende klant en/of de verwezen klant en/of derden. Pink Minds Media is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die wordt berokkend door de Verwijzende klant en/of de verwezen klant bij derden.

5.4. Verwijzende klanten gaan ermee akkoord Pink Minds Media en zijn vertegenwoordigers en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven van derden, inclusief advocaatkosten en -kosten, die voortvloeien uit of verband houden met een inbreuk door de deelnemer van een van deze programma voorwaarden of een schending door de deelnemer van de toepasselijke wetgeving.

5.5. Door deel te nemen aan het programma, ontheffen Verwijzende klanten Pink Minds Media, leveranciers, reclame- en promotiebureaus en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van alle aansprakelijkheid voor verlies, schade, schade en kosten, of onkosten, met inbegrip van, zonder beperking, materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het programma en/of het gebruik van programma-beloningen.

6. Disclaimer

6.1. Pink Minds Media behoudt zich het recht voor om, naar eigen en absolute discretie, elke door de Verwijzende klant ingediende verwijzing te weigeren.

De beslissing van Pink Minds Media met betrekking tot alle aspecten van dit programma is definitief en bindend.

6.2. Pink Minds Media behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het Referral programma te annuleren, aan te passen of op te schorten in geval van, maar niet gelimiteerd tot, een virus, bug, computerprobleem, ongeautoriseerde tussenkomst of andere oorzaken buiten de controle van Pink Minds Media, waardoor het beheer, de beveiliging of de juiste werking of veiligheid van het programma wordt aangetast.

Pink Minds Media kan dit doen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.

6.3. Pink Minds Media behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van dit Referral programma, naar eigen goeddunken, op elk moment te wijzigen zonder enige kennisgeving of waarschuwing. Deelname aan het programma wordt beschouwd als acceptatie van de programma voorwaarden én eventuele wijzigingen. We behouden ons het recht voor om (Verwijzende) klanten of aangebrachte klanten te allen tijde te diskwalificeren voor deelname aan het programma.

Pink Minds Media kan ook de deelname van een Verwijzende klant aan het programma beëindigen of opschorten wegens schending van deze programma voorwaarden of het ondernemen van acties die in strijd zijn met de intentie van deze programma voorwaarden.

7. Intellectuele eigendom

Je mag als Verwijzende klant de naam, logo's, en handelsmerken en andere intellectuele eigendommen van Pink Minds Media alleen gebruiken en weergeven voor zover dit specifiek schriftelijk is toegestaan door Pink Minds Media en alleen voor deelname aan dit programma. Deze licentie is beperkt, niet overdraagbaar en kan door Pink Minds Media ten allen tijde na kennisgeving worden herroepen.

Het correcte en toegestane gebruik van onze intellectuele eigendom kan je terugvinden in onze 'Logo en Merk Richtlijnen'.

8. Scheidbaarheid

De nietigheid van een bepaling van onderhavige voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in het gedrang.

9. Algemene bepalingen

9.1. Dit Referral programma dient als bindende overeenkomst tussen alle Verwijzende klanten en Pink Minds Media. Elke partij die niet akkoord gaat met de voorwaarden in hun totaliteit zoals ze in dit document worden beschreven, is niet gerechtigd deel te nemen aan het Referral programma.

9.2. Door deel te nemen aan dit Referral programma, ga je akkoord met alle voorwaarden van het Referral programma, onze algemene gebruiksvoorwaarden, verkoopsvoorwaarden, 'Logo and Merk Richtlijnen' en privacy policy van Pink Minds Media. Als je niet akkoord wilt gaan met deze voorwaarden en richtlijnen, kun je niet deelnemen aan het het programma.

9.3. Dit Referral programma en de prijzen zijn afhankelijk van en onderhevig aan lokale wet- en regelgeving.

9.4. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Geschillen betreffende de interpretatie of de toepassing van dit Referral programma, worden voorgelegd aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van Pink Minds Media is gevestigd.

Algemene bepalingen

Laatste update van deze voorwaarden: 29/06/2022

Aanpassingen - Als we deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar op onze Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf je eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik word je geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

Aanvaarding - Door onze website te gebruiken, registratie, ... aanvaard je alle bepalingen van deze voorwaarden.

Contact - Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze voorwaarden, kan je contact opnemen met ons op het volgend adres: Pink Minds Media, Moleneinde 10, B-2381 Weelde of via info@pinkminds.tv Elke feedback met betrekking tot de website of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van ons aan jou gebeurt via de website of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.

Toepasselijke wetgeving

Deze voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden. Indien het een zaak betreft die behoort tot de bevoegdheid van het Vredegerecht komen partijen uitdrukkelijk overeen dat alsdan het 5de Kanton Antwerpen bevoegd is.

EVENTPLANNER - Kevin Van der Straeten Bestel nu!